Criteris de bones pràctiques

 1. Eficàcia i eficiència: l'adequació dels resultats obtinguts als objectius prèviament definits.
 2. Coherència interna (entre activitats, resultats i objectius) i coherència externa (amb relació a les polítiques educatives de referència).
 3. Reproducció: la capacitat de reproducció i adaptació de les activitats i dels materials (per ad'adaptar-se a diferents públics i contextos).
 4. Participació: en l'àmbit tècnic, personal (mobilització), social (ordre relacional) culturals (coneixement dels contextos, experiències de vida...).
 5. Grau de satisfacció: desenvolupament d'actituds positives dels participants.
 6. Grau d'innovació: creació de noves solucions (en el procés i producte), tenint en compte aspectes, activitats, materials, estratègies i enfocaments.
 7. Accessibilitat: relatiu a la facilitat d'accés, l'ús dels recursos econòmics i pràctics.
 8. Valor afegit: amb relació al desenvolupament d'habilitats.
 9. Facilitat d'organització: necessitat (o no) de tenir una formació prèvia per implementar la funció.
 10. Eficàcia de l'aprenentatge: la qualitat de les habilitats del QECR desenvolupats a partir del projecte de què es tracti.
 11. Reconeixement institucional: grau de visibilitat de les pràctiques del projecte i les eines per fer-ne divulgació.
 12. Sostenibilitat: ús de recursos ja existents o producció de nous recursos.