Procés de creació i posada en pràctica de les propostes escolars

El procés que cal seguir s’ha presentat resumit al gràfic de: “Els 7 passos per a fer la teva catifa viatgera!!!” que hi ha al final de la pàgina inicial d’aquest apartat (veieu-lo aquí). A continuació es concreten una mica més els passos o fases del procés que cal seguir.

Fase 1

Determinació del tema i del producte final del projecte d’aula, segons sigui el currículum del centre i seguint la metodologia de l’aula, com ja s’ha dit abans. El que és fonamental és la perspectiva del projecte KOINOS: considerar la diversitat de llengües i cultures, i la multimodalitat dels materials amb què s’elabora el projecte d’aula. Per aconseguir-ho, la possibilitat d’intercanviar amb altres centres el que es treballa a l’aula a través del portal esdevé una eina cabdal.

Fase 2

Les Històries de Vida Lingüística seran l'inici del treball a l'aula, que cronològicament es pot realitzar alhora o també a continuació de l'apartat 3. Aquesta és una activitat molt important per a la catifa ja que les HVL són la porta oberta a partir de la qual es fa present a l’aula la diversitat. El retrat o fotografia lingüística que surt de les tasques de les HVL de la mestra, dels nens i nenes, i de la classe (i fins i tot, la de les famílies) donarà referències a les altres escoles de la realitat lingüística de l’aula.

Les HVL són un recurs metodològic (que trobareu explicat aquí) i per al procés de creació d'aquestes HVL cliqueu aquí.

Fase 3

La negociació per a concretar el tema i el procés que se seguirà per a l'elaboració del producte final es realitzarà mitjançant una conversa a l'aula (sempre que sigui factible, es procurarà que les famílies facin aportacions). Cal que l’alumnat tingui el paper d’actor que li correspon per a ser agent del seu aprenentatge.

Fase 4

Recerca d'informació en tots els espais escolars, de l'entorn i familiars o demanant-la a altres centres.

Organització de la classe per al treball per grups.
La recerca es pot realitzar a l’escola, al barri a la família i, fins i tot demanant ajut a altres escoles (pot ser un apartat de la catifa al portal).
Proposta de diferents fonts d’informació tant directes (entrevistes a entesos, o coneguts) o indirectes com entre altres:

Textos per aprendre o de divulgació (on hi apareguin gràfics, esquemes...) escrits o multimodals i en diferents suports
Textos periodístics (notícies, entrevistes, reportatges articles d’opinió) adequats a l’edat (impresos o multimodals i en diferents suports)
Textos de ficció: contes, novel·les i altres narracions (com diaris de viatge, històries personals, còmics o altres), cançons, escrits o multimodals i en diferents suports.
Jocs de taula o similars

Preparar la informació per compartir-la amb tot el grup.

Fase 5

Reelaboració de la informació per a la catifa que es pujarà al portal, mitjançant la posada en comú de la recerca feta. Tal com s’ha fet per preparar la posada en comú, caldrà veure els punts del guió, i d’acord amb ells reordenar tota la informació recollida pel grup segons el guió tot evitant repeticions, escrivint-la amb paraules pròpies i no copiant-les...

(Tasques i productes finals)

A més del producte final elaborat a les activitats de l'aula, serà interessant per als altres centres pujar al portal, sempre que tingui sentit:

Propostes de lectures i visionats de textos concrets que hagin agradat o estat útils.
Propostes de tasques relacionades amb el tema del projecte perquè les realitzi l'alumnat d’un altre centre.

Fase 6

Comunicació del projecte: la comunicació més important és sens dubte la que es farà des del portal amb altres centres, però també afavorirà l’aprenentatge de l’alumnat fer-ho a les altres aules de l'escola i, fins i tot, a les famílies, amb els documents físics elaborats i les presentacions finals que s’han emprat per pujar el treball al portal de KOINOS.

Fase 7

Realització de l'auto i heteroevaluació de tot el procés seguit, com a eina final del procés d’aprenentatge, a partir de les rúbriques o indicadors que s’hauran elaborat amb l’alumnat durant el procés de realització del projecte d’aula i, com en tot el que té a veure amb KOINOS, es farà seguint la tradició del centre i amb atenció especial als aspectes plurilingües i interculturals del tema treballat.

Per facilitar la visió de tot el que cal realitzar per fer les HVL i les CV com a producte integrat, proposem el següent esquema.