Avaluació

En tot procés de canvi i millora, especialment en el camp educatiu, és indispensable reflexionar i valorar tant el punt de partida, com el progrés, els resultats i els impactes que s'esperen. Koinos, des de la seva concepció i el disseny metodològic per mitjà de la recerca-acció, es fonamenta en una avaluació crítica i reflexiva de manera contínua, per recollir evidències de progrés i millora durant tot el procés educatiu de les experiències plurilingües a les escoles, que permetin generar teoria des de la mateixa pràctica i aplicar aquestes millores en cada moment i dins el mateix context.

Avaluació

Què s’espera de l’avaluació?

  • Reforçar i millorar els llaços professionals que existeixen entre les organitzacions, mitjançant el treball cooperatiu i la reflexió i millora conjunta des d'una perspectiva comunitària.
  • Aprendre i créixer conjuntament en l'àmbit del plurilingüisme i l'educació intercultural, a partir de les nostres pròpies experiències i coneixements.
  • Valorar l'impacte immediat dels aprenentatges i coneixements generats per mitjà del projecte en les comunitats educatives que hi han participat.
  • Difondre i compartir el coneixement validat a través de la pràctica, perquè altres professionals del món educatiu puguin enriquir-se i, al seu torn, enriquir encara més els processos educatius d’altres contextos en l’àmbit europeu.

Què s’avaluarà?

Així, doncs, es preveu avaluar el projecte, els seus productes intel·lectuals i els resultats, així com les diverses accions formatives i l’impacte socioeducatiu.

Com es farà?

A partir d’aquest marc, Koinos preveu la complementarietat de les perspectives quantitatives i qualitatives per recollir aquestes evidències, posant especial èmfasi en els instruments que permetin aprofundir en la reflexió i millora dels processos educatius, i per això, a més dels instruments d’avaluació com ara enquestes, mapes conceptuals, entre altres, es farà un recull audiovisual del procés de les experiències plurilingües a les escoles, per construir col·lectivament un documental de l’evolució i el creixement dels participants i les seves comunitats (making-off) amb entrevistes en profunditat i grups de discussió.

Quan i on?

Atès que el projecte parteix d’una visió comunitària de l’educació, es considera fonamental fer servir tots els moments de l’avaluació des dels mateixos contextos i realitats educatives: des de l’inici del projecte, durant tot el desenvolupament, i al final del projecte.

Aquest procés d'educació comunitària no és abstracte, sinó que respon a dos aspectes clau: el descobriment del valor positiu del plurilingüisme, i la millora dels processos de convivència a la comunitat gràcies a aquest reconeixement i aquesta valoració; és per això que cal dur a terme les avaluacions des de les mateixes comunitats educatives (escoles, entitats, biblioteques...) i a partir de les veus dels mateixos agents educatius.