Avaluació de la formació

Formación

Respecte a l'avaluació del pla general de formació inclòs dins el projecte, es preveu dur a terme diverses avaluacions durant tres moments clau del desenvolupament de les activitats formatives:

Avaluació inicial autodiagnòstica dels participants de la formació per mitjà d'una enquesta i d'un mapa mental sobre les concepcions principals que es tenen sobre el plurilingüisme a les escoles.

Avaluació progressiva de la transferència del coneixement al llarg del procés formatiu, en què es desenvoluparan, en concordança amb la recerca-acció de Koinos, diversos plans d'acció successius, el conjunt de criteris i indicadors per avaluar les bones pràctiques plurilingües, de manera conjunta, i a més, un segon mapa mental que permeti valorar l'avaluació dels aprenentatges.

Avaluació de l'impacte en l'alumnat i en el professorat fent servir, a més de l'evolució dels instruments i les tècniques de les fases prèvies (taula de criteris BPP, enquesta, mapa mental), entrevistes al professorat i l'alumnat, per aprofundir en la comprensió dels coneixements adquirits i la transferència a la pràctica educativa a les escoles.