Avaluació del projecte

Projecto

Com en tot procés de millora i innovació, Koinos preveu avaluar i fer seguiment de la qualitat de les activitats i els resultats del projecte, com es pot veure a la imatge.

En el cas dels productes intel·lectuals, el projecte en si és un procés de control i avaluació de la qualitat mitjançant la validació de la utilització d’aquests productes per part dels socis, dins un procés d'experimentació en què, a grans trets, es valorarà el següent:

Pel que fa al portal educatiu, la qualitat s’avaluarà a partir de la seva funcionalitat, ja que estarà en marxa per a les activitats formatives, i serà l'espai de comunicació interna i externa del projecte per excel·lència. En els informes mensuals i trimestrals previstos s'anirà donant compte del seu funcionament.

Pel que fa al portafolis europeu sobre plurilingüisme per a la convivència Koinos, la qualitat s’avaluarà per mitjà de l'experimentació que s’hagi dut a terme durant la segona meitat del projecte, per part d'un equip d'avaluadors externs, i la mateixa validació dels professionals de l'educació en el context escolar.

Pel que fa al Catàleg de bones pràctiques, les pràctiques assenyalades per cada soci procedeixen de la implementació pràctica del projecte, i serveixen com a informes d'avaluació d'aquestes fases. Al seu torn, els socis participants es reuneixen prèviament, de manera virtual, per acordar el recull de pautes de les pràctiques aplicades en el seu entorn immediat.

Pel que fa a la qualitat dels esdeveniments multiplicadors, s’analitzarà quantitativament a partir dels impactes mediàtics i els nous contactes fets en cada un d'ells. Mereixerà una atenció especial el grau de satisfacció dels participants en les formacions, que es mesurarà mitjançant un breu qüestionari de satisfacció estandarditzat.

Pel que fa a la qualitat científica del projecte en el seu conjunt i la difusió de coneixement en l’àmbit nacional i europeu, es preveu la participació en congressos científics internacionals de prestigi acadèmic i la publicació d'un llibre.